Els professors entregaran als alumnes el material necessari per al seguiment de la classe. Necessitaran només material per escriure i prendre notes per les activitats (llibreta, bolígraf, llapis…). No fem servir llibres perquè els professor utili...

Continua llegint

Els nens tenen una carpeta on es guarden totes les fitxes realitzades i un diari d’aprenentatge per reflexionar i auto-avaluar el seu progrés. Els professors corregeixen les fitxes, les comenten i posen observacions de millora lingüística i avaluaci...

Continua llegint

En el cas de l’alemany, la metodologia és la mateixa, però l’objectiu no està lligat a les classes regulars, ja que aquest idioma s’introdueix a secundària optativament. Fem una aproximació a temes bàsics de vocabulari i expressions. Està div...

Continua llegint

La metodologia concreta dependrà també de l’edat dels estudiants. Amb els més petits l’enfocament serà en tot moment lúdic i relaxat, per aconseguir que el contacte amb la llengua sigui gratificant i motivant. A mida que els alumnes siguin més g...

Continua llegint

Les classes extra-escolars de SAFA Idiomes són impartides per professorat qualificat per a les necessitats de l’activitat. Tota acció educativa serà supervisada per un coordinador. Aquest coordinador estarà a disposició dels pares i mares per a qua...

Continua llegint