1 Formació personal

TINGUEU MOLTA PACIENCIA AMB TOTS I SENSE DISTINCIÓ

 • Facilitar l'autoconeixement de l'alumne en els àmbits d'aptituds, de personalitat i d'interessos.
 • Propiciar l'acceptació de si mateix.
 • Afavorir el desenvolupament de criteris autònoms de l'alumne i l'establiment del seu propi sistema de valors.
 • Motivar la participació en les iniciatives intergeneracionals i solidàries programades pel Centre, per introduir-lo en la responsabilitat per millorar la societat.

2 Seguiment acadèmic

FERMESA QUAN CALGUI, DURESA MAI, DOLCESA I CARITAT EN TOT MOMENT

 • Proporcionar suport personal a l’alumne mitjançant el diàleg, el consell i l’estímul.
 • Ajudar a superar les dificultats diàries de la tasca escolar en qüestions relacionades amb: els hàbits i metodologia d'estudi, la integració en el grup classe i la institució escolar.
 • Ajudar l'alumne en l'elecció de l'itinerari curricular més convenient a les seves necessitats, capacitats i interessos.
 • Ajudar l’alumne perquè s’impliqui en el seu propi procés d’aprenentatge, procurant que es realitzi en les millors condicions acadèmiques.
 • Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars dels alumnes, mitjançant les oportunes adaptacions curriculars i metodològiques.
 • Proporcionar suport acadèmic i personal a l'alumne mitjançant l'anàlisi de les fases d'aprenentatge anterior, la predicció del rendiment futur i la confrontació amb els resultats actuals.

3 Orientació professional

TRACTEU SEMPRE ALS ALTRES AMB AMOR I RESPECTE

 • Ajudar l'alumne a ser un subjecte actiu i conscient capaç de portar a terme una adequada elecció acadèmica i professional.
 • Orientar i assessorar l’alumne a l’hora de prendre decisions adequades a les seves necessitats, interessos i capacitats.
 • Proporcionar informació sobre els estudis existents, el món professional i, la recerca i obtenció de feina.